PostHeaderIcon اطلاعیه انتخاب واحد ترم بهمن 95

✨زمان شروع انتخاب واحد ترم بهمن95 بر اساس سال و ترم ورودی:


مقطع کاردانی:
ورودی ترم بهمن93 وماقبل آن:زمان انتخاب واحد= 6بهمن95زمان حذف واضافه= 30بهمن95
ورودی ترم مهر94 (ترم چهارم):زمان انتخاب واحد= 8 و9بهمن95زمان حذف واضافه= 1 اسفند 95
ورودی ترم بهمن94 (ترم سوم):زمان انتخاب واحد= 11بهمن95زمان حذف واضافه= 2 اسفند 95
ورودی ترم مهر95 (ترم دوم):زمان انتخاب واحد= 13 بهمن95زمان حذف واضافه= 3 اسفند 95

مقطع کارشناسی:
ورودی ترم بهمن 93 وماقبل آن:زمان انتخاب واحد= 7 بهمن95زمان حذف واضافه= 30 بهمن 95
ورودی ترم مهر94 (ترم چهارم):زمان انتخاب واحد= 10 و11 بهمن95زمان حذف واضافه= 1 اسفند 95
ورودی ترم بهمن 94(ترم سوم):زمان انتخاب واحد= 12 بهمن95زمان حذف واضافه= 2 اسفند 95
ورودی ترم مهر95(ترم دوم):زمان انتخاب واحد= 14 بهمن95زمان حذف واضافه= 3 اسفند 95

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی، باعنایت به نزدیکی ایام انتخاب واحد نیمسال بهمن95 ،یک روز مانده به زمان شروع انتخاب واحد، سایت آموزشی کلیه دانشجویان قفل خواهد شد!!! و دانشجویان گرامی که در ترم بهمن بیش از 12واحد دارند باید مبلغ پیش پرداخت پانصدهزارتومان (5/000/000 ریال) بمنظور بازگشایی سایت به حساب دانشگاه (0107259519001 نزد بانک ملی) واریز نموده و فیش واریزی را تحویل مسئول امور مالی دهند! ✅دانشجویانیکه بدهی قبلی 85% و 15% دارند باید بدهی خود را نیز علاوه بر واریز پیش پرداخت 500 هزارتومان تسویه کامل نمایند.